ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI DLA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ORAZ STAŁYCH KLIENTÓW. CHCESZ KUPIĆ WIĘKSZĄ ILOŚĆ SZTUK? ZAPYTAJ O RABAT - PRZYGOTUJEMY CI SPECJALNĄ OFERTĘ. ZAUFAŁO NAM JUŻ TYSIĄCE KLIENTÓW. RAZEM Z NIMI TWORZYMY GALERIĘ ZDJĘĆ Z REALIZACJI.
Ulubione 0
Nie posiadasz ulubionych produktów
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
  • +48 511 511 191
  • sklep@epicenter24.pl
Strona główna » REGULAMIN SKLEPU
  • Parking dla psów box
PromocjaSznur welurowy ZŁOTY

Sznur welurowy ZŁOTY

88,00 zł46,74 zł brutto / szt.38,00 zł netto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 88,00 zł

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPICENTER24.PL


Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego realizuje firma Epicenter24 Sylwia Grodzka, posługująca się numerem NIP 718 189 55 00.

 
Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Regulacje dotyczące zawierania i wykonywania umów sprzedaży z Klientami będącymi przedsiębiorcami
§ 9 Opinie/Komentarze w Sklepie internetowym
§ 10 Informacje dodatkowe

 

§ 1 Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.epicenter24.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”).

Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a) Sklep internetowy - platforma sprzedaży dostępna pod adresem internetowym www.epicenter24.pl;

b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych - Epicenter24 Sylwia Grodzka, posługująca się numerem NIP 718 189 55 00;

c) Klient - osoba albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, lub osoba albo jednostka organizacyjna, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem Sklepu internetowego można zostać jeśli spełnia się warunki określone w § 1.3 Regulaminu;

d) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

f) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania Zamówienia/Rejestracji adres mailowy wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia;

g) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu Konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych) i udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za Usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

h) Cena – cena, jaką Klient Sklepu internetowego zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży;

i) Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą;

j) Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru produktów w celu złożenia Zamówienia;

k) Konto Klienta – Usługa świadczona drogą elektroniczną będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;

l)  Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta Klienta;

m) Newsletter – Usługa świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia korzystającym z niej klientom na otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o produktach, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 
Klientem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Klientem Sklepu internetowego, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.
Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę do innego kraju należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i Dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.
Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary prezentowane w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sprzedawca.
Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:

a) listownie na adres: Epicenter24 Sylwia Grodzka ul. Gen. W. Sikorskiego 239 18-400 Łomża

b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 511 511 191

c) mailowo: wysyłając wiadomość mailową na adres: sklep@epicenter24.pl
 

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną


W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

Warunki zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a) Usługa Konto Klienta:

- Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

- Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

- Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieokreślony.

b) Usługa interaktywny formularz:

- Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do Koszyka).

- Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

c) Usługa Newsletter:

- Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego adresu e-mail i zatwierdzenia zgody na przesyłanie wiadomości mailowych.

- Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną - Newsletter jest zawierana na czas nieokreślony.

Warunki rozwiązywania przez Klienta umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta, rezygnacja z usługi Newsletter). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.

b) Wypowiedzenia umowy można także dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Usługodawcy lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy (dane kontaktowe wskazane na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Kontakt”).

c) Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (na zasadach określonych w § 7 Regulaminu).

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży


Przed zawarciem umowy Kupujący zobowiązuje się do szczegółowego zapoznania z opisem przedmiotu, którego umowa będzie dotyczyć. Tylko opis przedmiotu daje prawo dochodzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu.
W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka interesujące produkty, wybrać sposób Dostawy, wybrać metodę płatności i podać swoje dane kontaktowe.
Czynności wskazane w § 3.1 są wykonywane przez Klienta przy użyciu interaktywnego formularza. W przypadku problemów ze złożeniem Zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.          
Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.           
Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Złóż zamówienie”.
Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.
Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia.
 

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór


Płatność:

a) Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu Cenę towarów oraz koszt ich Dostawy.

b) Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Dostępne opcje płatności są wskazane na stronie Sklepu internetowego.

Dostawa:

a) Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego możliwości.

b) Czas Dostawy towaru uzależniony jest od rodzaju produktu oraz stanu jego dostępności.

Odbiór towarów:

a) Sprzedawca informuję, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. 

b) W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

c) Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w dniu odbioru, jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. 

Postawą uznania przez Sprzedającego wyżej wymienionych braków lub uszkodzeń, stwierdzonych przez Kupującego, jest protokół reklamacyjny sporządzony w dniu dostawy i podpisany przez przedstawiciela Kupującego oraz przedstawiciela firmy kurierskiej oraz zdjęcia opakowania (z każdej strony) i uszkodzonego towaru.

W przypadku braku informacji ze strony Kupującego po otrzymaniu towaru, o brakach lub uszkodzeniach produktów oraz braku sporządzonego protokołu szkody, firma Epicenter24 Sylwia Grodzka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktów.
 

§ 5 Dane osobowe


Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale także niezbędne do wykonania danej umowy. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

a) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,

b) Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),

c)  Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

Administrator danych wymaga podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej w ramach działalności Sklepu internetowego. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a) Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych.

b) Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

c) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego - w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

d) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingo-dawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sylwia@epicenter24.pl bądź listownie na adres: Epicenter24 Sylwia Grodzka ul. Gen. W. Sikorskiego 239 18-400 Łomża.
 

§ 6 Reklamacje


1. W przypadku gdy dostarczony towar nie jest zgodny z umową sprzedaży Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługują uprawnienia wskazane w ustawie o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jest dłuższy.

Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży.
W wypadkach określonych ustawą o prawach konsumenta, w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:
- Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,
- Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył, 
- pomimo prób podejmowanych przez Sprzedawcę w celu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży, brak ten występuje nadal,
- brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 3,
- z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może żądać odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest nieistotny.

Zalecane jest, aby Klient składając reklamację zakupionego produktu:

a) przekazał Sprzedawcy informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił rodzaj i datę wystąpienia wady;

b) określił żądanie związane z reklamacją produktu (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy);

c)  podał swoje dane kontaktowe.

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu uszkodzenia produktu w transporcie 

Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w dniu odbioru, jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych pisemnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).

Postawą uznania przez Sprzedającego wyżej wymienionych braków lub uszkodzeń, stwierdzonych przez Kupującego, jest protokół reklamacyjny sporządzony w dniu dostawy i podpisany przez przedstawiciela Kupującego oraz przedstawiciela firmy kurierskiej oraz zdjęcia opakowania (z każdej strony) i uszkodzonego towaru.

W przypadku braku informacji ze strony Kupującego po otrzymaniu towaru, o brakach lub uszkodzeniach produktów oraz braku sporządzonego protokołu szkody, firma Epicenter24 Sylwia Grodzka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktów.Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
Klient może zgłaszać również reklamacje związane z funkcjonowaniem strony Sklepu internetowego lub korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 

§ 7 Odstąpienie od umowy


Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres mailowy bądź listowny Sklepu internetowego.

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczony jest od dnia:

a) objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży (wyjątki określania początkowego terminu przy umowie sprzedaży wskazane są w punktach b) i c));

b) objęcia ostatniej partii lub części w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży obejmującej wiele towarów dostarczanych partiami lub w częściach;

c)  objęcia pierwszego z towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas;

d) zawarcia umowy – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Przyjęcie przez Sprzedawcę zwrotu zamówionego towaru może nastąpić tylko i wyłącznie przy wcześniejszym otrzymaniu od Klienta oświadczenia lub informacji o chęci odstąpienia od umowy. 

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

W razie odstąpienia od umowy - umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) O świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) W której przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) W której przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
e) W której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; a jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
f) Zawartej w drodze aukcji publicznej;
g) O dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
h) O świadczenie usług, za które jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta;
i) W której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

§ 8 Regulacje dotyczące zawierania i wykonywania umów sprzedaży z Klientami będącymi przedsiębiorcami


1. Poniższe regulacje odnoszą się do zawierania i wykonywanie umów sprzedaży dokonywanych z Klientami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), z wyłączeniem przedsiębiorców na prawach konsumenta, tj. osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Poniższe regulacje mają w stosunku do Klientów określonych w § 8.1 Regulaminu pierwszeństwo przed innymi postanowieniami Regulaminu.

3. W stosunku do Klientów określonych w § 8.1 Regulaminu Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne formy płatności, a także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w określonej części. To uprawnienie Sprzedawcy nie jest ograniczone wcześniejszym wyborem formy płatności dokonanym przez Klienta, o którym mowa w § 8.1 Regulaminu.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem o którym mowa w § 8.1 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta określonego w § 8.1 Regulaminu żadnych roszczeń, poza zwrotem faktycznie dokonanych płatności.

5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z Klientem o którym mowa w § 8.1 Regulaminu z chwilą przekazania Przewoźnikowi przesyłki z Zamówieniem na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem Zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie, utratę, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu Zamówienia powstałe od momentu przekazania przedmiotu Zamówienia Przewoźnikowi.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkty wobec Klienta wskazanego w § 8.1 Regulaminu zostaje wyłączona.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem wskazanym w § 8.1 Regulaminu zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 9 Opinie / Komentarze w Sklepie internetowym


Osoba posiadająca Konto Klienta w Sklepie Internetowym ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii (komentarza) dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być produkt dostępny w ofercie Sklepu internetowego.
Opinia (komentarz) powinna być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Jeśli opinia (komentarz) zawiera ocenę produktu, to Sprzedawca dokonuje weryfikacji czy opinia (komentarz) pochodzi od rzeczywistego Klienta Sklepu internetowego. Jeśli w wyniku weryfikacji nie da się potwierdzić, że wystawiający opinię (komentarz) jest rzeczywistym Klientem Sklepu internetowego, taka opinia (komentarz) jest usuwana lub oznaczana opisem "opinia niezweryfikowana".

Sklep internetowy prezentuje na swojej stronie również opinie pochodzące z usługi „google maps”. Sprzedawca informuje, że nie ma wpływu na treść i weryfikację opinii pochodzących z tego źródła. Google nie weryfikuje opinii, ale wykrywa i usuwa fałszywe treści, gdy je zidentyfikuje. Więcej o zasadach usługi „google maps” znajduje się w zasadach opublikowanych przez firmę Google dostępnych pod adresem https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7422880?hl=pl

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

Wystawienie opinii (komentarza) nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii (komentarza). Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 

§ 10 Informacje dodatkowe


Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

b) Uaktualniona przeglądarka internetowa.

c) Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

d) Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zmiany w regulaminie:
a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Klient posiadający Konto Klienta zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

b) Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

c)  Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 


Przejdź do strony głównej

Zainspiruj się

2
Ramy na koszulki 1
Parking dla psów 1
8
GVO neon gvo
Gablota z szyldem 3
Stojak na hulajnogi
Gablota NEV 150x100
Stojak rowerowy z reklamą
Ramy na koszulki 2
Rampa dla niepełnosprawnych 1
Rama podświetlana
Stojak negro
Gabloty tradycja
Ścianka ekspozycyjna
Kaseton okrągły
Stojak Black 4xA4
Potykacz cukiernia
Stojak na rowery BEJBI
Plafon LED
Copyright by:Epicenter24.pl Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ